someone enjoying the achievement of climbing a mountain